امنیت

ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
امنیت
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
امنیت
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
امنیت
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
مقامات هلمند نگرانی شان را راجع به تلاش استخدام داعش ابراز کردند
امنیت
مقامات هلمند نگرانی شان را راجع به تلاش استخدام داعش ابراز کردند
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
امنیت
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
امنیت
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
امنیت
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
امنیت
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
امنیت
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است