امنیت

با وجود تهدید از تهران و لوای فاطمیون کار اعمار بند بخش آباد ادامه دارد
امنیت
وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
امنیت
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
امنیت
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
امنیت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
امنیت
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
امنیت
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
امنیت
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
امنیت
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند
امنیت