امنیت

طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
امنیت
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
امنیت
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
امنیت
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
امنیت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند
امنیت
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد
امنیت
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند
امنیت
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد
امنیت
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند
امنیت
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند