ارجاع

سلام تایمز تارنمایی است که با پشتیبانی مالی USCENTCOM (ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا) برای برجسته‌سازی حرکت به سوی ثبات منطقه ای بیشتر از طریق تمهیدات همکاری دوجانبه و چندجانبه فعالیت می کند. سلام تایمز همچنین بر تحولاتی که مانع از فعالیت های تروریستی و پشتیبانی از تروریسم در منطقه می شود، متمرکز است. این تارنما اخباری را دربارۀ منطقه و از سرتاسر منطقه ارائه داده و تحلیل ها، مصاحبه ها، و تفسیرهای تهیه شده توسط خبرنگاران حقوق بگیر سلام تایمز را منتشر می نماید. این تارنما با هدف ارائۀ یک درگاه (پورتال) به سوی طیف گسترده ای از اطلاعات دربارۀ ثبات آینده در منطقه به مخاطبان منطقه ای، طراحی شده است.

رفع مسئولیت در رابطه با پیوندک ها

پیوندک ها به تارنماهای خارج از دولت ایالات متحده در سلام تایمز و یا استفاده از نام کسب و کارها، شرکت ها، و یا شرکت های بزرگ در این تارنما، به منظور راحتی کاربران انجام می شود. این امر به منزلۀ موافقت یا تأیید رسمی هیچ تارنما، محصول، و یا خدمت بخش خصوصی از سوی وزارت دفاع ایالات متحده نیست. وزارت دفاع ایالات متحده بر محتوای اطلاعاتی که شما ممکن است در آن مکان ها پیدا کنید، هیچگونه نظارتی ندارد. این گونه پیوندک ها در راستای هدف بیان شدۀ این تارنما ارائه شده اند. از همۀ پیوندک ها به سلام تایمز استقبال می شود.

اطلاعات مربوط به حق نشر

اطلاعات موجود در این تارنما در حوزۀ عمومی است و جز در مواردی که حق نشر مشخص شده باشد، نسخه برداری و انتشار آن بدون کسب اجازه بلامانع است. اعلام منبع اصلی اطلاعات دریافتی مایۀ امتنان خواهد بود. اگر حق نشر در مورد یک عکس، اثر گرافیکی، و یا مطالب دیگر ذکر شده باشد، برای نسخه برداری از این مطالب باید از منبع اصلی کسب اجازه شود.

بیانیۀ رفع مسئولیت

از هیچگونه تلاشی برای ارائۀ اطلاعات دقیق و کامل در سلام تایمز فروگذار نشده است. با این وجود، با توجه به مقدار اسناد و مطالب موجود که معمولاً در مهلت های بسیار کوتاه بارگذاری می شوند، ما نمی توانیم دقت و صحت اطلاعات داده شده را تضمین کنیم.

در ارتباط با اسناد و اطلاعات موجود در این تارنما اعلام می شود که نه دولت ایالات متحده، نه وزارت دفاع ایالات متحده، و نه کارکنان و پیمانکاران آن، هیچگونه ضمانت صریح یا ضمنی، از جمله ضمانت قابل فروش بودن و یا مناسب بودن برای مقاصد ویژه، را در رابطه با اسناد موجود در سلام تایمز ارائه نمی دهند.

وزارت دفاع ایالات متحده و هر شخصیت حقوقی دیگری که به هر نحو در آماده سازی، نگارش، و یا اعلام داده های سلام تایمز نقش داشته اند از این طریق از بابت هرگونه خسارت که بر اثر استفاده نامناسب، نادرست، و یا جعلی از داده های ارائه شده به بازدیدکنندگان این تارنما به بار بیاید، از خود رفع مسئولیت می کنند. افزون بر این، وزارت دفاع ایالات متحده و پیمانکاران آن در قبال هرگونه پیامدهای مالی و غیر مالی که در نتیجۀ این استفاده نامناسب، نادرست، و یا جعلی از مطالب این تارنما به بار بیاید، مسئول نخواهند بود. مراجعه به سلام تایمز و یا استفاده از آن به طور خودکار به منزلۀ پذیرش کامل بیانیۀ رفع مسئولیت فوق خواهد بود.

بیانیۀ حریم خصوصی و امنیت

وزارت دفاع ایالات متحدۀ آمریکا از برنامه های نرم افزاری برای تهیۀ خلاصه آمارهایی استفاده می کند. این خلاصه آمارها برای ارزیابی این امر که چه اطلاعاتی بیشتر و یا کمتر مورد توجه هستند و نیز شناسایی عملکرد سیستم و مشکلات آن مورد استفاده قرار می گیرند. موارد زیر نمونه اطلاعاتی هستند که دربارۀ بازدید شما از سلام تایمز گردآوری می شوند: نام دامنۀ اینترنتی که از آن به سلام تایمز دسترسی پیدا می کنید، و تاریخ و ساعت دسترسی شما به این تارنما. اگر شما اطلاعات شخصی خود را از طریق ایمیل در اختیار تارنمای سلام تایمز قرار دهید، ما از آن تنها برای پاسخگویی به ایمیل شما استفاده می کنیم.

بنا به دلایل مربوط به امنیت این تارنما و برای تضمین این که این خدمات همچنان برای تمام کاربران قابل دسترس می باشند، وزارت دفاع ایالات متحده با استفاده از برنامه های نرم افزاری خاصی تلاش های غیرمجاز برای بارگذاری و یا تغییر اطلاعات در سیستم و هر گونه خرابکاری را شناسایی می کند. اطلاعات به دست آمده در نتیجۀ این نظارت ممکن است برای تحقیقات قانونی مجاز مورد استفاده قرار گیرد. تلاش های غیرمجاز برای بارگذاری و یا تغییر اطلاعات در این سرویس اکیداً ممنوع بوده و متخلفین ممکن است بر اساس قانون تقلب و سوءاستفاده رایانه ای مصوب 1986 و بندهای 1001 و 1030 مادۀ 18 قوانین جزایی آمریکا مشمول مجازات باشند. به جز موارد یاد شده، اطلاعات شما در هیچ مورد دیگر، از جمله شناسایی کاربران و رفتارهای کاربری آنها، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

برای اطلاعات بیشتر

اگر در مورد اطلاعات ارائه شده در این جا هرگونه پرسش یا نظری دارید، خواهشمند است از طریق ایمیل با مدیران اطلاعات شبکه به نشانی [تماس با ما] تماس بگیرید.