امنیت

با افزایش تلفات جنگجویان طالب، این گروه به صلیب سرخ اجازه داد تا عملیات خود را به حالت عادی برگردانند
امنیت
با افزایش تلفات جنگجویان طالب، این گروه به صلیب سرخ اجازه داد تا عملیات خود را به حالت عادی برگردانند
طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند
امنیت
طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند
افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود
امنیت
افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود
فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد
امنیت
فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد
با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است
امنیت
با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است
جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند
امنیت
جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند
کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند
امنیت
کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند
آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد
امنیت
آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد
رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
امنیت
رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند
امنیت
باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند