امنیت

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت
طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»
تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان
امنیت
تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان
قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند
امنیت
قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند
شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
امنیت
شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
امنیت
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
امنیت
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است
امنیت
مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است
درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است
امنیت
درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است
تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز
امنیت
تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز
ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود
امنیت
ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود