امنیت

طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند
امنیت
افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود
امنیت
فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد
امنیت
با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است
امنیت
جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند
امنیت
کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند
امنیت
آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد
امنیت
رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
امنیت
باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند
امنیت
درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'
امنیت