امنیت

توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
امنیت
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
امنیت
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
امنیت
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
امنیت
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
امنیت
بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
امنیت
جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند