امنیت

طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند
امنیت
طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند
امنیت
یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
امنیت
عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
امنیت
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
امنیت
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
امنیت
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
امنیت
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
امنیت
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
امنیت
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
امنیت