امنیت

باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
امنیت
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
امنیت
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
امنیت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
امنیت
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
امنیت
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد
امنیت
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد