امنیت

حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
امنیت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
امنیت
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
امنیت
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
امنیت
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند
امنیت
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند
موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است
امنیت
موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است
دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند
امنیت
دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند
تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است
امنیت
تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است