امنیت

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند