https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=14

امنیت

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند

به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند

به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند

نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند

نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند

کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود

کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود

حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند

حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند

قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند

قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند

باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند

باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند

طالبان در تخریبکاری پروژه های انکشافی افغان، مأموریت تهران را انجام می دهند

طالبان در تخریبکاری پروژه های انکشافی افغان، مأموریت تهران را انجام می دهند