امنیت

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
امنیت
افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
امنیت
عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
امنیت
راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
امنیت
رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
امنیت
طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
امنیت
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند
امنیت
'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند
امنیت
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند