امنیت

افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
امنیت
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
امنیت
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
امنیت
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت