امنیت

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
امنیت
طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
امنیت
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
امنیت
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
امنیت
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
امنیت
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
امنیت
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است
امنیت
والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
امنیت
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
امنیت
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند