امنیت

جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
امنیت
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند
امنیت
جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند
با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد
امنیت
با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد
افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند
امنیت
افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند
تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
امنیت
تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه
امنیت
تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»
امنیت
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»
نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند
امنیت
نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند
مبارزه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان و اعضای قیام مردمی با اخاذی و بی رحمی طالبان در سمنگان
امنیت
مبارزه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان و اعضای قیام مردمی با اخاذی و بی رحمی طالبان در سمنگان
سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح
امنیت
سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح