امنیت

تجمع افراطیون موجب بروز تنش در مرز ترکمنستان با افغانستان شده است
امنیت
تجمع افراطیون موجب بروز تنش در مرز ترکمنستان با افغانستان شده است
پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد
امنیت
پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد
مقامات قرقیز از عزیمت افراط گرایان به سوریه جلوگیری بعمل آوردند
امنیت
مقامات قرقیز از عزیمت افراط گرایان به سوریه جلوگیری بعمل آوردند
مقامات تاجیک 3 فراری که قصد پیوستن به داعش داشتند را کشتند
امنیت
مقامات تاجیک 3 فراری که قصد پیوستن به داعش داشتند را کشتند
تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است
امنیت
تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است
پناهندگان افغانی امیدوارند پس از مرگ ملا منصور، صلح برقرار شود
امنیت
پناهندگان افغانی امیدوارند پس از مرگ ملا منصور، صلح برقرار شود
عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است
امنیت
عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است