https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=59

امنیت

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند