امنیت

طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند