امنیت

ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
امنیت
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
امنیت
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
امنیت
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
امنیت
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
امنیت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
امنیت