امنیت

نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
امنیت
نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
سربازان جوان و تحصیل کرده نیروهای امنیتی افغان را در ولایات جنوب غربی تقویت کردند
امنیت
سربازان جوان و تحصیل کرده نیروهای امنیتی افغان را در ولایات جنوب غربی تقویت کردند
تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
امنیت
تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
امنیت
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
نیروهای تازه استخدام شده در هرات برای مبارزه بهتر با تروریزم آموزش کوماندویی می بینند
امنیت
نیروهای تازه استخدام شده در هرات برای مبارزه بهتر با تروریزم آموزش کوماندویی می بینند
قربانیان جنگ وعده کردند که طالبان را در ازای صلح می بخشند
امنیت
قربانیان جنگ وعده کردند که طالبان را در ازای صلح می بخشند
در حالیکه درخواست ها برای آتش بس افزایش می یابد، بمب کنار جاده ای ۱۴ فرد ملکی را در دایکندی کشت
امنیت
در حالیکه درخواست ها برای آتش بس افزایش می یابد، بمب کنار جاده ای ۱۴ فرد ملکی را در دایکندی کشت
پولیس ملی افغان تا سال ۱۴۰۳ تمرکز خود را به تنفیذ قانون تغیر می دهند
امنیت
پولیس ملی افغان تا سال ۱۴۰۳ تمرکز خود را به تنفیذ قانون تغیر می دهند