امنیت

«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
امنیت
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
امنیت
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
امنیت
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
امنیت
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد
امنیت
تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار
امنیت
نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
امنیت
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان
امنیت
آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
امنیت