امنیت

باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
امنیت
باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
امنیت
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
امنیت
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
امنیت
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
امنیت
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
امنیت
تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
امنیت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
امنیت
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
امنیت
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
امنیت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد