امنیت

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند
امنیت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
امنیت
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
امنیت
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند
امنیت
نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند
امنیت
سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد
امنیت
در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند
امنیت
به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند
امنیت
نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند
امنیت
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
امنیت