امنیت

داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
امنیت
تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند
امنیت
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
امنیت
جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند
امنیت
با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد
امنیت
افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند
امنیت
تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه
امنیت
تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
امنیت
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»
امنیت
نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند
امنیت