امنیت

آخرین فشارها در سوریه متباقی پس‌مانده های «خلافت» داعش را نابود می کند
امنیت
آخرین فشارها در سوریه متباقی پس‌مانده های «خلافت» داعش را نابود می کند
ایران به تاکتیک های قهرآمیز برای وادار کردن افغان ها به جنگیدن در سوریه متوسل می شود
امنیت
ایران به تاکتیک های قهرآمیز برای وادار کردن افغان ها به جنگیدن در سوریه متوسل می شود
مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
امنیت
مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
امنیت
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت
امنیت
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
امنیت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
امنیت
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
امنیت
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
امنیت
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
امنیت
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند