امنیت

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
امنیت
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
امنیت
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
امنیت
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
امنیت
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
امنیت
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
امنیت
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
امنیت
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش
امنیت
بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش
تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است
امنیت
تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است
بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد
امنیت
بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد