https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=27

امنیت

«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند

«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند

جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند

جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند

وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان

وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان

تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل

تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل

پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند

پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند

مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد

مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد

تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار

تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار

نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند

نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند

تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان

تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان

آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش

آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش