امنیت

نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند