امنیت

پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
امنیت
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
امنیت
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد
امنیت
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
امنیت
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
امنیت
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
امنیت
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
امنیت
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
امنیت
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
امنیت
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد