امنیت

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند
امنیت
سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند
مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی
امنیت
مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی
بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است
امنیت
بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است
در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند
امنیت
در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند
طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت
طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»
تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان
امنیت
تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان
قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند
امنیت
قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند
شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
امنیت
شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
امنیت
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
امنیت
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد