امنیت

تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
امنیت
تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
امنیت
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
امنیت
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
امنیت
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
امنیت
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
امنیت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق
امنیت
تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق
تقدیر افغانستان از پولیس محلی
امنیت
تقدیر افغانستان از پولیس محلی
خرابکاری های طالبان افغان در مرز تاجیکستان
امنیت
خرابکاری های طالبان افغان در مرز تاجیکستان