https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=28

امنیت

طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند

طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند

نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند

نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند

باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند

باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند

وعده علمای دینی ولسوالی پنجوی برای ترویج فراخوان های صلح

وعده علمای دینی ولسوالی پنجوی برای ترویج فراخوان های صلح

تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»

تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»

نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند

نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند

نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند

نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند

موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند

موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند

کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف

کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف

نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان

نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان