https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=28

امنیت

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند

کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند

کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند