https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=47

امنیت

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند