امنیت

طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
امنیت
طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
امنیت
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
امنیت
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند
امنیت
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند
یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد
امنیت
یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
امنیت
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
امنیت
رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
امنیت
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
افغان ها ریاست امنیت ملی را به خاطر گرفتاری رهبر داعش ستایش کردند
امنیت
افغان ها ریاست امنیت ملی را به خاطر گرفتاری رهبر داعش ستایش کردند
تصاویر آموزش نظامی طالبان شک و تردید راجع به اراده صلح را برآنگیخت
امنیت
تصاویر آموزش نظامی طالبان شک و تردید راجع به اراده صلح را برآنگیخت