امنیت

داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
امنیت
داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
امنیت
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
امنیت
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
امنیت
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
امنیت
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
امنیت
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
امنیت
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
امنیت
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
امنیت
یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد
امنیت
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد