امنیت

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
امنیت
شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
امنیت
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
امنیت
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است
امنیت
مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است
درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است
امنیت
درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است
تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز
امنیت
تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز
ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود
امنیت
ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود
قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
امنیت
قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
امنیت
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند
امنیت
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند