امنیت

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند
امنیت
رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی
امنیت
باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند
امنیت
افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند
امنیت
یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»
امنیت
استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح
امنیت
اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند
امنیت
کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل
امنیت
در تصاویر: ایمن سازی مرز میان پاکستان و افغانستان
امنیت
ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان
امنیت