امنیت

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
امنیت
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
امنیت
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند
امنیت
نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند
رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی
امنیت
رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی
باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند
امنیت
باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند
افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند
امنیت
افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند
یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»
امنیت
یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»
استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح
امنیت
استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح
اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند
امنیت
اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند
کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل
امنیت
کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل