امنیت

یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
امنیت
یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
امنیت
عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
امنیت
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
امنیت
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
امنیت
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
امنیت
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
امنیت
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
امنیت
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
امنیت
تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است
امنیت
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است