https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=19

امنیت

افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود

افغانستان به طور فزاینده ای برای داعش به یک 'پناهگاه امن' غیرقابل زیست مبدل می شود

فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد

فشار نظامی در بدخشان ۴۲ تن از جنگجویان طالب را مجبور به تسلیم کرد

با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است

با افزایش عملیات از سوی نیروهای ائتلافی، تعداد طالبان کشته شده نیز افزایش یافته است

جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند

جنگجویان طالب که تسلیم شده بودند، نمره های زمین را در لغمان دریافت می کنند

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند

باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند

باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند

درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'

درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'

بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند

بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند