امنیت

انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
امنیت
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
امنیت
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند
امنیت
جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
امنیت
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
امنیت
داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
امنیت
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند