امنیت

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
امنیت
عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
امنیت
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
امنیت
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
امنیت
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
امنیت
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
امنیت
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
امنیت
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
امنیت
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
امنیت
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
امنیت
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان