امنیت

تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
امنیت
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است
امنیت
قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
امنیت
در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
امنیت
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
امنیت
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
امنیت
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند
امنیت
ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
امنیت
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
امنیت
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
امنیت