https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=5

امنیت

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

کارخانه های تخریب شده بمب سازی طالبان در غزنی مربوط به تروریست های جهانی بودند

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

آموزش نظامی طالبان در جریان مذاکرات، سخنان خودشان را نفی کرد

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند

باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند

باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند

درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'

درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'

بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند

بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند

تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است

تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است

طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند

طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند

افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد

افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد

ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند

ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند