امنیت

اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
امنیت
اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
امنیت
تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
امنیت
باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
امنیت
سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
امنیت
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
۲۴ عضو گروه داعش و طالبان به نيروهای امنیتی در ننگرهار تسليم شدند
امنیت
۲۴ عضو گروه داعش و طالبان به نيروهای امنیتی در ننگرهار تسليم شدند
تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
امنیت
تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند