امنیت

باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند
امنیت
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
امنیت
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
امنیت
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
امنیت
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
امنیت
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
امنیت
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند