امنیت

ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
امنیت
ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
امنیت
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
امنیت
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند
امنیت
نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند
باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند
امنیت
باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند
وعده علمای دینی ولسوالی پنجوی برای ترویج فراخوان های صلح
امنیت
وعده علمای دینی ولسوالی پنجوی برای ترویج فراخوان های صلح
نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند
امنیت
نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند
تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»
امنیت
تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»
نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند
امنیت
نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند
موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند
امنیت
موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند