امنیت

افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
امنیت
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
امنیت
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
امنیت
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
امنیت
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
امنیت