امنیت

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
امنیت
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
امنیت
داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند
امنیت
تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
امنیت
جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند
جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند
امنیت
جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند
با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد
امنیت
با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد
افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند
امنیت
افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند
تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه
امنیت
تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه
تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
امنیت
تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»
امنیت
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»