امنیت

افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
امنیت
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
امنیت
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
امنیت
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
امنیت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق
امنیت
تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق
تقدیر افغانستان از پولیس محلی
امنیت
تقدیر افغانستان از پولیس محلی
خرابکاری های طالبان افغان در مرز تاجیکستان
امنیت
خرابکاری های طالبان افغان در مرز تاجیکستان
تجمع افراطیون موجب بروز تنش در مرز ترکمنستان با افغانستان شده است
امنیت
تجمع افراطیون موجب بروز تنش در مرز ترکمنستان با افغانستان شده است
پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد
امنیت
پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد