امنیت

پولیس ملی افغان تا سال ۱۴۰۳ تمرکز خود را به تنفیذ قانون تغیر می دهند
امنیت
استفاده از تفنگچه های قلمی در قتل های هدفمند آخرین تهدید امنیتی در کابل را قلمداد می کند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی در کندز خواستار آتش بس از طالبان شدند
امنیت
مقامات می گویند، طالبان ۲۸ افسر پولیس تسلیم شده را در ارزگان اعدام کردند
امنیت
نمایشگاه تصویری در هرات از فداکاری های سربازان کشته شده، احترام به عمل آورد
امنیت
نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان بر مراکز شهرها آماده دفاع هستند
امنیت
در میان حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی، زنان در ننگرهار برای آتش بس گردهمایی کردند
امنیت
با ادامه مذاکرات صلح، کودکان قربانیان جنگ در کندوز خواهان پایان خشونت شدند
امنیت
مذاکره کنندگان افغان برای مذاکرات تاریخی صلح، وارد دوحه شدند
امنیت
با فرارسیدن مذاکرات مستقیم صلح، باشندگان هرات و غور خواستار آتش بس شدند
امنیت