https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=20

امنیت

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند

طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند

بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد

بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد

بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد

رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند

رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند