امنیت

حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند