امنیت

افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
امنیت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
امنیت
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
امنیت
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
امنیت
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
امنیت
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
امنیت
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند