امنیت

عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
امنیت
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
امنیت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
امنیت
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
امنیت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
رسانه های افغان بر ادامهٔ کار شان در حالی عهد بستند که طالبان به خاطر تبلیغات ضد جنگجویان به رسانه ها هشدار حملات را دادند
امنیت
رسانه های افغان بر ادامهٔ کار شان در حالی عهد بستند که طالبان به خاطر تبلیغات ضد جنگجویان به رسانه ها هشدار حملات را دادند
اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
امنیت
اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
امنیت
تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
امنیت
سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
امنیت
باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
امنیت
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت