امنیت

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
امنیت
عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند
'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند
امنیت
'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند
امنیت
کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند
نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»
امنیت
نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»
مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند
امنیت
مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند
سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند
امنیت
سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
امنیت
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
امنیت
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند