https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=24

امنیت

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند

طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند

بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند

بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد