https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=24

امنیت

طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند

طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند

قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود

قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود

دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری

دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند

داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند

تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند

تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند

جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند

جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد