امنیت

مقامات می گویند، طالبان ۲۸ افسر پولیس تسلیم شده را در ارزگان اعدام کردند
امنیت
مقامات می گویند، طالبان ۲۸ افسر پولیس تسلیم شده را در ارزگان اعدام کردند
نمایشگاه تصویری در هرات از فداکاری های سربازان کشته شده، احترام به عمل آورد
امنیت
نمایشگاه تصویری در هرات از فداکاری های سربازان کشته شده، احترام به عمل آورد
نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان بر مراکز شهرها آماده دفاع هستند
امنیت
نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان بر مراکز شهرها آماده دفاع هستند
در میان حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی، زنان در ننگرهار برای آتش بس گردهمایی کردند
امنیت
در میان حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی، زنان در ننگرهار برای آتش بس گردهمایی کردند
با ادامه مذاکرات صلح، کودکان قربانیان جنگ در کندوز خواهان پایان خشونت شدند
امنیت
با ادامه مذاکرات صلح، کودکان قربانیان جنگ در کندوز خواهان پایان خشونت شدند
مذاکره کنندگان افغان برای مذاکرات تاریخی صلح، وارد دوحه شدند
امنیت
مذاکره کنندگان افغان برای مذاکرات تاریخی صلح، وارد دوحه شدند
با فرارسیدن مذاکرات مستقیم صلح، باشندگان هرات و غور خواستار آتش بس شدند
امنیت
با فرارسیدن مذاکرات مستقیم صلح، باشندگان هرات و غور خواستار آتش بس شدند
دشمنان صلح صالح معاون رئیس جمهور را در بمب گذاری کابل هدف قرار دادند
امنیت
دشمنان صلح صالح معاون رئیس جمهور را در بمب گذاری کابل هدف قرار دادند
با فرارسیدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان زندانیان باقیمانده طالبان را آزاد کرد
امنیت
با فرارسیدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان زندانیان باقیمانده طالبان را آزاد کرد
باشندگان هرات نیروهای افغان را بخاطر جلوگیری از حملات داعش در جریان عاشورا ستایش کردند
امنیت
باشندگان هرات نیروهای افغان را بخاطر جلوگیری از حملات داعش در جریان عاشورا ستایش کردند