https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=22

امنیت

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد

حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند

جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند

جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت

بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد

بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد

نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند

نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند

باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند

باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند