امنیت

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
امنیت
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است
امنیت
عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
امنیت
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
امنیت
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
امنیت
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
امنیت
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
امنیت
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
امنیت
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
امنیت
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
امنیت